เครื่องกะเทาะแมคคาเดเมีย สำหรับเกษตรกรรายย่อย

คุณวริยา ด่อนศรี (นักวิจัย) สถานีวิจัยเพชรบูรณ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.08-8633-5071

Read more

เพิ่มผลผลิตและคุณภาพมะม่วงด้วยเทคนิคการใช้สารเคลือบใบ

รศ.ดร.คณพล จุฑามณี อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการใช้วัสดุเคลือบใบต่อการเพิ่มผลผลิตและคาร์โบไฮเดรตที่ใช้ประโยชน์ได้ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ภายใต้สภาพอุณหภูมิและความเข้มแสงสูง โดยใช้ดินขาวเคโอลิน(Kaolin) ที่มีคุณสมบัติสะท้อนแสง มาเป็นสารเคลือบใบมะม่วงในสภาพที่มีอุณหภูมิและความเข้มแสงสูงเกินไป

Read more

การประชุมระดมความคิด (ร่าง)ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุม ระดมความคิด (ร่าง) ยุทธศาสต์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ เพื่อระดมความคิด แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สำหรับปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ฯ  ในวันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00-12:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น

Read more