เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม | KURDI NEWS

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม มีหน้าที่ศึกษาวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกงานและเข้าชมงาน ทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับนิสิต อาจารย์/นักวิจัย – การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปูทะเล ปลากระพง ปลาทับทิมทะเล และยังมีผลิตภัณฑ์ของสถานีฯ ซึ่งวางจำหน่ายที่ร้านชอบประชุม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สัมภาษณ์โดย: ดร.สหภพ ดอกแก้ว

Read more

แอปพลิเคชั่น กุ้งขาว 4.0

แอปพลิเคชั่น กุ้งขาว 4.0 ที่สามารถแสดงข้อมูลสภาพอากาศ ระดับน้ำขึ้น น้ำลง และราคาที่เป็นปัจจุบัน และให้ข้อมูลด้านการจัดการการเลี้ยง การให้อาหาร คุณภาพน้ำและโรคได้ และยังสามารถประเมินน้ำหนักของกุ้งในบ่อได้จากภาพถ่าย ทำให้ทำงานได้สะดวก และได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ติดต่อได้ที่ รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-2924

Read more

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ”

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ” ซึ่งมีความร่วมมือกันระหว่าง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาพันธ์เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย และศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยโดยรวมทั้งระบบ เกษตรกรและนักวิชาการต่างๆสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางได้ ณ

Read more

ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาวัคซีน สาหรับการเลี้ยงปลานิลในประเทศไทย”

รายละเอียด

Read more