ลดจุดสีดำในกุ้ง ด้วยสารสกัดจากเศษเหลือการตัดแต่งเห็ด

ดร.เปรมวดี เทพวงศ์ จากภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดที่จะประยุกต์ใช้สารสกัดจากเศษเหลือการตัดแต่งเห็ดเพื่อยับยั้งการเกิดเมลาโนซิสหรือจุดสีดำในกุ้ง ทดแทนการใช้สารเคมีกลุ่มซัลไฟต์

Read more

ผลิตภัณฑ์โภชนาหารชนิดแท่งจากปลาสวาย

รศ.ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล และดร. เปรมวดี เทพวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยการนำเนื้อหรือเศษเหลือของปลาสวายมาใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบผลิตสินค้าเพิ่มมูลค่าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากปลาสวายโดยนำมาผลิตเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซตชนิดผง และน้ำมันจากปลาสวาย และเติมลงในผลิตภัณฑ์โภชนาหารชนิดแท่ง เพื่อเสริมคุณค่าทางโภชนาการแก่ผลิตภัณฑ์จากปลาสวาย

Read more