ผลิตภัณฑ์โปรตีนอกไก่สำเร็จรูป

พสธร ผ่องแผ้ว นักวิจัย
ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8629-35 (1508)

Read more