พลาสติกชีวภาพจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5098 E-mail: rangrong.y@ku.ac.th

Read more

พลาสติกชีวภาพ จากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช

รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5097 E-mail: rangrong.y@ku.ac.th

Read more