ขอเชิญร่วมฟังการพูดคุยเสวนา เรื่อง กฎหมาย จริยธรรม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักวิจัย

Click : Live Online ผ่าน Cisco WebEx Event Meeting Number : 1660073037 Password : 12345 แบบประเมินความพึงพอใจ : https://forms.gle/EXS5RW4ezdkCm8aG6

Read more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัย ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 507 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์/นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ ไปสนับสนุนกระบวนการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.30 น.

Read more