ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

            เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย” ณ ห้องประชุม C202 และ ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

วัน/เวลา/สถานที่ฝึกอบรม : ระหว่างวันที่ ๒๙ -๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖  รวม ๓ วัน ภาคบรรยาย ๑ วัน  ภาคบรรยายและปฏิบัติ ๓ วัน อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น ๑ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Read more