การพัฒนาการนำเถ้าลอยจากโรงฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-9691-2406

Read more

การพัฒนาการนำเถ้าลอยจากโรงฟ้าที่ใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงมาใช้เป็นวัตถุดิบ ในกระบวนการผลิตวัสดุเชิงประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์

นางสาวทาวิณี เจรจานางสาวอภัสรา วิเศษวงษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร 09-9691-2406

Read more

แหล่งหินที่มีแนวโน้มการเกิดปัญหาอัลคาไลซิลิก้า

รศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ อาจารย์ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ ดร. กฤษณ์ วันอินทร์ จากภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ภาควิศวกรรมวัสดุ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยเรื่อง ปัญหาจากแหล่งมวลรวมและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างจากปัญหาอัลคาไลน์ซิลิก้าในประเทศไทย ใช้เวลา 2ปี ในการสำรวจ

Read more