นวัตรกรรมชุดปลูกผักโซลาร์ไฮโดร

นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เพิ่มทางเลือกในการพัฒนาประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์

ดร.ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์ อาจารย์ประจำสายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ทำการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง ด้วยการพัฒนาขั้วโฟโตอาโนดซิงก์ออกไซด์โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มการยึดเกาะของสีย้อม เพิ่มการกระเจิงแสง และ ลดการกระเจิงอิเล็กตรอน ของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง โดยการสร้างฟิล์มที่มีความพรุนด้วยกระบวนการกัดกร่อนทางเคมี เพื่อให้ขั้วโฟโตอาโนดสามารถดูดซับสีย้อมได้มากขึ้น มีการกระเจิงแสงมากขึ้น และมีการกระเจิงอิเล็กตรอนน้อยลง

Read more