การปรับปรุงอิเล็กโทรดด้วยไคโตซาน

จากแนวคิดการเติมพอลิเมอร์ที่นำโปรตอนได้เข้าไปในช่องว่างระหว่างอนุภาคคาร์บอนแบล็กนี้เอง ผศ.ดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของอิเล็กโทรดให้ดีขึ้น โดยการห่อหุ้มคาร์บอนแบล็กที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยไคโตซานที่สามารถเชื่อมขวางระหว่างสายโซ่

Read more