ขอให้หน่วยงานที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 และพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 ดำเนินการขอหนังสือรับรองการแจ้งกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 21 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ต้องแจ้งต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

อุปกรณ์รองรับข้อศอกพร้อมแผ่นเจลว่านหางจระเข้

อ.สพ.ญ.ดร.ชนกชนน์ เศรษฐวงศ์สิน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-9419-5648

Read more

ตู้ป้องกันเชื้อโรคสำหรับผู้ปฎิบัติงานคัดกรองผู้ป่วย

ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-927-0098

Read more

CK WAX เทคโนโลยีเคลือบผิวผลไม้ส่งออก

ผลงานวิจัยของ ดร.อภิตา บุญศิริ ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โทร.0-3435-5368

Read more

เครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตา

เครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตา ช่วยกำจัดเชื้อโรคที่มากับท่อนพันธุ์ โดยแช่ท่อนพันธู์ในอุณหภูมิน้ำให้สูงกว่า 100 องศาเซลเซียส โดยมีกำลังการผลิตครั้งละ 100 กิโลกรัม หรือ 1,200 – 1,500 ท่อน และช่วยในการงอกของต้นพันธ์ุที่เพิ่มขึ้น และโรคลดลง สอบถามได้ที่ ติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช และคณะผู้วิจัย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-0113 ต่อ 1296

Read more