กรรมวิธีการผลิต เส้นใยป่านศรนารายณ์ทอร่วมกับฝ้าย

ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และคณะ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
086-565-0440 agrcpk@ku.ac.th

Read more

การพัฒนาสูตรอาหารสำหรับเลี้ยงจิ้งหรีดและการแปรรูปเพื่อการส่งออก

ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และคณะ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 086-5650-440 E-mail: agrcpk@ku.ac.th

Read more

กรรมวิธีการผลิตเส้นใยป่านศรนารายณ์ทอร่วมกับฝ้าย

ผศ.ดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ และคณะ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 086-5650-440 E-mail: agrcpk@ku.ac.th

Read more