ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีความประสงค์จะรับสมัครงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิจัย จำนวน 1 ตำแหน่ง การศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานด้านเทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์ ติดต่อขอใบสมัครงานได้ที่ ห้องธุรการ ชั้น 2 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

Read more