ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที “43 rd International Exhibition of Inventions of Geneva”

เนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับการประสานงานจากคณะผู้จัดงาน “43 rd International Exhibition of Inventions of Geneva” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15-19 เมษายน 2558 ณ กรุงเจนิวา สมาพันธรัฐสวิส

Read more