การเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยสารเชิงประกอบของสารกระตุ้นเชิงแสงและพอลิเมอร์

คุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อกระบวนการผลิตพืชซึ่งคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ขึ้นอยูกับความแข็งแรงในช่วงการเจริญเติบโตของต้นพืชรวมถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บรักษา การเข้าทำลายเมล็ดของเชื้อราทำให้เมล็ดพันธุ์เกิดโรค และสามารถทำให้ต้นอ่อนที่งอกจากเมล็ดเป็นโรคทันทีที่งอก ดังนั้นจึงมีผลโดยตรงต่อความงอกของเมล็ด การคลุกเมล็ดหรือเคลือบเมล็ดด้วยสารเคมีหรือสารกำจัดเชื้อราก่อนปลูกเพื่อช่วยป้องกันกำจัดศัตรูพืชและเชื้อราทำให้เมล็ดพันธุ์มี ความงอกและความแข็งแรงสูง  ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.ดร.อรวรรณ ชุณชาติ1, ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์อ1, ผศ.ดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม2 1คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสง 2 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สารเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยไบโอพอลิเมอร์ร่วมกับสารเรืองแสงอนุพันธ์คูมาริน

ดร. นงพงา จรัสโสภณ และคณะผู้วิจัย
โครงการจัดตั้งภาควิชาเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โทร. 034-300-481-4 ต่อ 7693 E-mail: faasngj@ku.ac.th

Read more