เครื่องวัดความหวานมะม่วง

ความหวานในมะม่วง ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการซื้อขาย และการส่งออก เนื่องจากมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก การวิเคราะห์หาความหวานในปัจจุบันจะต้องมีการผ่าผล และนำมาคั้นน้ำเพื่อวิเคราะห์หาค่าความหวาน ซึ่งเป็นการทำลายผล ทำให้ไม่สามารถนำไปซื้อขาย หรือส่งออกได้ อีกทั้งยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทุกผล ทีมนักวิจะัยจึงได้มีการพัฒนาเครื่องวัดความหวานมะม่วง ด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) ให้สามารถวิเคราะห์ความหวานได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ในการวัดความหวานได้ทุกผล และไม่ทำลายตัวอย่าง

Read more

เครื่องวัดความหวานมะม่วง

ผศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more