โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จัด โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน 2562 มีการฝึกอบรมดังนี้ [4 – 6 มิถุนายน 2562] เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย *เลือนการจัดอบรม [16 สิงหาคม 2562] เทคนิคการวิเคราะห์การปนเปื้อนไนเตรทในผัก [11 – 13

Read more