เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง

ผศ.ดร.ศุภกิตติ์ สายสุนทร ผศ.ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง และนายปฏิพัทธ์ สุบรรณ์ จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกแบบและพัฒนาต่อยอดเครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูง ให้สามารถลดขนาดปลากระตักต้มตากแห้งลง เพื่อให้เหมาะสมต่อการบริโภค แทนการใช้แรงงานคนในการฉีกปลากะตัก สามารถเพิ่มความเร็วในการผ่าปลากกะตัก ให้สามารถผลิตปลากะตักได้มากขึ้นในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

Read more

เครื่องผ่าปลากะตัก โดยผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร

เครื่องผ่าปลากะตัก ช่วยให้สามารถผลิตปลากะตักได้มากขึ้น
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ลดเวลาในทำงานโดยใช้แรงงานคนลดลง โดย
เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูงมีกำลังการผลิต 55.56 กก./ชม ผ่าปลาได้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการคัดแยก สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

Read more