เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบคลื่อนที่ (Mobile Aqua Purifier) โดย ผศ.ดร. มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบคลื่อนที่ (Mobile Aqua Purifier) หรือ MAP เป็นระบบกรองน้ำขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งบนพาหนะ เช่น จักรยาน รถ หรือเรือ เพื่อเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่ทุรกันดาร รวมถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าและน้ำประปาถูกตัดขาด รุ่น MAP3.4 สามารถกรอกน้ำดิบที่มีการปนเปื้อน และมีอัตราการผลิตน้ำได้สูงถึง 16

Read more

เครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่โดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์

เครื่องผลิตน้ำสะอาดเคลื่อนที่ สามารถเคลื่อนย้ายได้ ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก ใช้งานง่าย ผลิตน้ำดื่ม ได้ 30 ลิตร/ชั่วโมง ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โทร.0-2942-8555 ต่อ 1003-4
ผลงานวิจัยโดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more