เครื่องปลูกอ้อยแบบข้อตาอ้อยไม่เพาะกล้า

ผศ. ดร.ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช และคณะ
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-940-9903
E-mail: agrpyp@ku.ac.th

Read more