เครื่องปลูกพืชแบบสายพาน ลำเลียงเมล็ดพันธุ์ โดย อาจารย์ชุติ ม่วงประเสริฐ

เครื่องปลูกพืชแบบสายพานลำเลียงเมล็ดพันธุ์ ช่วยปลูกข้าวให้เป็นแถว ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ข้าวแตกกอดี ติดต่อได้ที่ อาจารย์ชุติ ม่วงประเสริฐ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3435-1885 ผลงานวิจัย โดย ดร.สุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more