ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันและการอบรมในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดการแข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : การพัฒนาเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดตารางการอบรม แข่งขันเครื่องบินบังคับวิทยุแบบปีกหมุน  และแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้ – 

Read more