เครื่องต้นแบบขูดใบสับปะรดแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเส้นใย

ในประเทศไทยมีการปลูกสับปะรดตามภูมิภาคต่างๆ เป็นจำนวนมาก จึงมีวัตถุดิบที่เหลือทิ้งจากใบสับปะรด อุตสาหกรรมสิ่งทอได้นำวัตถุดิบเหลือทิ้งเหล่านี้มาทำเป็นใยธรรมชาติ แต่ยังขาดเครื่องมือจักรกลการเกษตรที่สามารถรองรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมทั้งระบบได้อีกทั้งราคาต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง จึงเป็นปัญหาที่จะนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรม การพัฒนาการต่อยอดของการใช้ประโยชน์จากเส้นใยสับปะรดในเชิงพาณิชย์ นอกเหนือจะทำเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือบรรจุภัณฑ์แล้ว การเสริมแรงของเส้นใยพืชในวัสดุคอมพอสิตเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมจากภาคอุตสาหกรรม จุดเด่นของผลงาน ลดแรงงานคนที่มีทักษะในกระบวนการผลิต เพิ่มกำลังการผลิตได้สม่ำเสมอตลอดกระบวนการ ได้เส้นใยสับปะรดที่มีคุณภาพ สะอาด ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร และคณะ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Read more

เครื่องต้นแบบตรวจสอบปริมาณความหวานของผลส้ม และมะม่วงโดยวิธีไม่ทำลาย

ไกรฤกษ์  โง้วสุวรรณ (นักวิจัยชำนาญการ)  
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8600-3 ต่อ 502, 504

Read more

เครื่องต้นแบบขูดใบสับปะรดแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเส้นใย

อาจารย์ ณัฐดนย์ รุ่งเรืองกิจไกร
ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5063 E-mail: fagitdr@ku.ac.th

Read more