มหาวิทยาลัยรังสิตเชิญชวนนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RSUSSH 2020

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น / Malayan Colleges Laguna (Philippines) / Nong Lam University (Vietnam)/Nano Photonics Research Center, Shenzhen University (China) /

Read more

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ. วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 เรื่อง “การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ” วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จังหวัดนนทบุรี Deadline submission: 15

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจักประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น” ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ดังแนบ

Read more

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอใน “การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5” ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี จึงใครอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยตามวัน เวลา

Read more

สวพ.มก. จัดเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย” เปิดงานโดย ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร และมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย นักวิจัยดาวรุ่ง ผศ.ดร.สิริพล

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อเสนอขอรับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

ด้วยที่ประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ได้มีมติรับรองประกาศเครือข่าย “ประชาชื่น” เรื่อง การคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อพิจารณามอบรางวัลให้แก่นักวิจัยในสังกัดเครือข่ายประชาชื่น จึงขอเชิญนักวิจัยในสังกัดส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณารับรางวัลดังกล่าว โดยขอให้ร่างบันทึกข้อความส่งไปยัง สวพ.มก. เพื่อทำการคัดเลือก แล้วจึงส่งผลงานวิจัยพร้อมทั้งประวัตินักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ไปยังประธานกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

Read more