Research University Network : RUN จัดเสวนา “กระทรวงใหม่……โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดเสวนา “กระทรวงใหม่………..โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสาวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่…..โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ

Read more

การเสวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”

การเสวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30-12:00 น. ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network) ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จากนั้นให้คำแนะนำทิศทางการดำเนินการของเครือข่ายฯ โดย ศาสตราจารย์คลินิก

Read more

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “พลังงาน” ภายใต้โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องพลังงาน ภายใต้โครงการเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) โดยมีรายละเอียดหัวข้อการวิจัยดังนี้ 1. ภูมิสารสนเทศด้านพืชพลังงาน (GIS, Logistic) 2. Biological Conversion 3. Bio-oil Refinery 4. Solar and Electrochemical System

Read more

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 1 ตำแหน่ง

ด้วยเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network : RUN) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มิถุนายน 2559  ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถจัดส่งเอกสารการสมัครได้ที่

Read more

การวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN)

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อพัฒนาโครงการและจัดทำแผนงานการดำเนินงานของเครือข่ายการวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) โดย คลัสเตอร์วิจัยสินค้าอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพฯ โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยวิจัย (RUN) ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ประชุมสัมมนา เครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN)

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานเครือข่ายวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research university network: RUN) มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Read more

ประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย

วันที่ 23 มิถุนายน 2558  ตามที่เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) คลัสเตอร์ “เกษตรเพื่ออาหาร” ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ประสานงานกลุ่มวิจัย จัดประชุม อาจารย์ นักวิจัยเพื่อจัดทำข้อเสนองานวิจัย ขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จึงจัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ณ ห้องประชุม

Read more