มะเขือเทศลูกผสม สีดาทิพย์ เคยูพีเอส 01-20

นายอัครชัย โสมกุุล และนายวิิทยา เศรษฐวิิทยา
ศููนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 064-2469551, 083-7871477 E-mail: rdicnsk@ku.ac.th,
rdiwys@ku.ac.th

Read more