ระบบติดตามตรวจวัดความปลอดภัยเขื่อนจากระยะไกล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโปรแกรมแสดงผลของDS-RMS เป็นการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำเกณฑ์การแจ้งเตือนความปลอดภัยเขื่อนและพัฒนาระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ (Expert system)

Read more

ความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนชลประทานจากแรงกระทำแผ่นดินไหว

ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการต้านทานแรงกระทำแผ่นดินไหวและแนวทางป้องกันผลกระทบจากแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และคณะวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่เขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็ก ศึกษาคุณสมบัติทางพลศาสตร์ของชั้นวัสดุถมตัวเขื่อนและชั้นฐานรากที่ก่อสร้างเขื่อนชลประทานในประเทศไทย ศึกษาปัจจัยด้านองค์ประกอบตัวเขื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองทางพลศาสตร์ของเขื่อนต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว เพื่อศึกษาถึงอันตรายเนื่องจากการขยายความรุนแรงของชั้นดินตะกอนฐานรากที่ส่งผลถึงความปลอดภัยของเขื่อนต่อแรงกระทำแผ่นดินไหวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อกำหนดในการออกแบบ ชนิดและองค์ประกอบเขื่อนที่เหมาะสมในการป้องกันการเกิดความเสียหายจากแรงกระทำแผ่นดินไหว

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แก่ “รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์” ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา แก่ “รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์” ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อเข้ารับพระราชทานเหรียญดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เหรียญดุษฎีมาลา เป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึก เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า เหรียญแพรแถบ

Read more