สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน??…”

สวพ.มก. ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน??…”

Read more

จัดการอบรมฯ การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คณะเกษตร คณะประมง และคณะวนศาสตร์ ร่วมมือ จัดการอบรมฯ การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more