รายการ “เกษตรศาสตร์นำไทย” ได้โล่รางวัล Silver Play Button (Silver Creator Award) โดย Youtube

แสดงความยินดีกับรายการเกษตรศาสตร์นำไทย ได้โล่รางวัล Silver Play Button (Silver Creator Award) เนื่องจากมีผู้ติดตามเกิน 100,000 คน จากทาง YouTube  เพราะคุณสมบัติของช่องที่ได้รับยืนยันจะต้องมีผู้ติดตาม 100,000 คนขึ้นไป เป็นช่องที่มีคุณภาพ ไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์มาก่อน จึงถือว่าเป็นช่องที่สร้างสรรค์เองหรือเรียกง่ายๆคือมีคุณภาพ โดยรายการ

Read more

รายการวิทยุเรื่อง “การผลิตพืชผักอินทรีย์จากชีววิธี”

การผลิตพืชผักอินทรีย์โดยชีววิธีเป็นการแก้ปัญหาสารพิษตกค้างในพืชผัก สุขอนามัยของผู้ผลิต คือเกษตรกร โดยเน้นให้ผลผลิตมีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิต และผู้บริโภค ตรงกับตามความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

Read more

นมแพะข้นหวาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง

นมแพะข้นหวาน โดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง

ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน

สถาบันสุวรรณวาจกกกสิกิจฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more