ฝรั่งพันธุ์ KU Guard #1 ฝรั่งทนทานไส้เดือนฝอยรากปม

ฝรั่งพันธุ์ KU Guard #1 สามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นต้นตอกับฝรั่งพันธุ์การค้าได้เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาการเข้ากันไม่ได้ระหว่างพันธุ์ มีความทนทานต่อไส้เดือนฝอยที่เป็นสาเหตุของโรครากปมอย่างดี รวมถึงทนดินเค็ม ติดต่อสอบถามได้ที่ รศ.ดร.อุณารุจ บุญประกอบ ผศ.ดร.เกรียงศักดิื์ ไทยพงษ์ รศ.สมชาย สุขะกุล และคณะทีมวิจัย ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0 3421 8084 – 5

Read more