เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้จัดทำวรสารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อกลางการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกำหนดออกปีละ 2 เล่ม ขณะนี้อยู่ในฐาน TCI 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยตามลิงค์ https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/sciencenrrujournal/about/contact

Read more