สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็ก จากกาวหนังปลา

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ และคณะ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8644 E-mail: fisksb@ku.ac.th

Read more

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ นางสาวณัฐติกานต์ ตั้งรัชไพบูลย์ และ นางสาวธนิษฐา แจ่มจันทร์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8644 E-mail: fisksb@ku.ac.th

Read more

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา

ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ 
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2942-8644

Read more

แคบแพะทอดกรอบ โดย คุณวิรัตน์ สุมน

แคบแพะทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับหนังแพะ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้รับประทานอา­หารฮาลาล ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณวิรัตน์ สุมน ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-9177-0006

Read more

แคบวัว โดย คุณวิรัตน์ สุมน

แคบวัว ช่วยลดปัญหาการสูญเสียหนังวัวคุณภาพต่ำ เป็นอาหารฮาลาล เสริมสร้างอาชีพ ติดต่อ คุณวิรัตน์ สุมน สถานีวิจัยทับกวาง คณะเกษตร โทร.0-3632-9796

Read more