สวพ.มก. ร่วมพิธีมอบกล้าพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ไชยแสน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวรายงานความเป็นมาโครงการ “การพัฒนาและผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดนำร่อง”  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

Read more