ความสามารถผู้บกพร่องทางสายตากับการชิม

ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5004 E-mail: aussama.s@ku.th

Read more