อุปกรณ์ลำเลียงปลานิลขึ้นจากบ่อ

ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร จากภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ลำเลียงปลานิลขึ้นจากบ่อ เป็นการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือทุ่นแรงมาช่วยในกระบวนการลำเลียงปลานิลขึ้นจากบ่อโดยไม่ทำให้ปลานิลเกิดความบอบช้ำเสียหาย

Read more