ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดสําหรับอาคารพักอาศัย

รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะ
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8960-3 ต่อ 308 E-mail: archspv@ku.ac.th

Read more

โดมปรับแสงธรรมชาติ (ป้องกันรังสีตรงได้ 100%)

รศ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และ ดร.ณัฏรี ศรีดารานนท์
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-407-0075 ต่อ 308 E-mail: sopa.v@ku.th

Read more

สัมภาษณ์อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ เจ้าของผลงานชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงประหยัดพลังงาน

ผลงานวิจัยที่น่าสนใจและได้รับรางวัลต่างๆมากมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงประหยัดพลังงาน ของอาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more

อุปกรณ์กันแดด และช่องรับแสง โดย อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ และคณะวิจัย

อุปกรณ์กันแดด และช่องรับแสง ช่วยลดความร้อนภายในอาคาร ช่วยเพิ่มแสงสว่าง สามารถมองเห็นทัศนีย์ภาพ ภายนอกได้ ติดต่อสอบถามได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. 0-2942-8960-3 (ต่อ 308) ผลงานวิจัย: อ.ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ ; นางสาวณัฎรี ศรีดารานนท์ ; Professor Dr.Joseph Khedari; สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more