โครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก”

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เปิดโครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก และได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงสามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายนอกได้ มีผู้เข้าร่วม คือ อาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

วโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1

Read more

จัดอบรมโครงการ Strengthening of the Research Capability in Agriculture of ACMECS’ Human Resources

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดพิธีเปิดอบรม หลักสูตร Advanced Training Course on Research Methodology in Agricultural Sciences โครงการ Strengthening of the Research Capability in

Read more

สวพ.มก. จัดงานแจกพันธุ์อ้อยพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย ใน 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนา และขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงานแจกพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยใน 4 ภูมิภาค โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2555

Read more

รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2550

   สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ >> รายละเอียด

Read more