ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับรางวัล Be LINK Awards 2017 สาขาการศึกษาและงานวิจัยยอดเยี่ยม

Be LINK Magazine เป็นนิตยสารไลฟ์สไตล์แนวธุรกิจ นำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองประสบการณ์ ของเจ้าของกิจการแนวหน้า ผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากทุกสาขาอาชีพที่ดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้อย่างน่าสนใจ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่าน แง่มุมความรู้ด้านธุรกิจ การลงทุน รวมถึงบทความไลฟ์สไตล์ต่างๆ อาทิ แฟชั่น อาหาร การท่องเที่ยว นวัตกรรม ฯลฯ และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรมการประกอบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์

Read more

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์/นักวิจัยจาก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จาก สกว. ประจำปี 2559

  ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนนักวิจัยอาวุธโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติหรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ในการนี้ สกว. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 3 ท่าน ตามประกาศที่แนบ Download : ประกาศ

Read more

มก. คัดเลือกจังหวัดตราดวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

          10 ต.ค.57 ที่ห้องสัมมนาเรือนใหญ่ โรงแรมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด โดยมี ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

Read more

ขอบคุณผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

          เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ขอบคุณผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. จัดเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย” เปิดงานโดย ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร และมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย นักวิจัยดาวรุ่ง ผศ.ดร.สิริพล

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ

          เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประมงร่วมมือกัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการทดลองทางสถิติ” เพื่อให้บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทดลอง และสามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้การศึกษาวิจัยมีความน่าเชื่อถือ

Read more

ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล” เปิดการเสวนา โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก.   ดำเนินรายการเสวนา โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เสวนาเรื่อง

Read more

งานสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 71 ปี

             ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบ 71ปี เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2557 ณ

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ผู้บริหาร และบุคลากร สวพ.มก. ร่วมต้อนรับและแนะนำหน่วยงานแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน สวพ.มก. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมทับทิม

Read more

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รวมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงาน “ด้านการวิจัยสถาบันเพื่อเสริมความรู้และทักษะด้านการบริหารงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรวมมือในการทำวิจัย” เมื่อวันที่ 13

Read more