การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาว

ผศ.ดร. อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช และคณะผู้วิจัย
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตา

เครื่องแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตา เป็นอีกหนึ่งวิธีในการป้องกันโรคใบขาวอ้อย ซึ่งยังไม่มีพันธุ์อ้อยที่สามารถต้านทานต่อโรคนี้ วิธีการแช่ท่อนพันธุ์อ้อยแบบข้อตาจะช่วยในเรื่องการปลอดเชื้อ การนำไปปลูก ซึ่งการทำวิธํีนี้จะช่วยลดต้นทุนในการทำถูกกว่าการผลิตกล้าปลอดโรคด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช และคณะผู้วิจัย ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2579-0113 ต่อ 1296

Read more

พัฒนาโปรแกรมประเมินการระบาดของโรคพืช

การผลิตพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพนั้น  มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆมากมายและความเสียหายที่เกิดจากโรคพืชเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตพืชเสียหายเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไม่ให้ก่อความเสียหายกับพืชที่ทำการเพาะปลูก  แนวทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งได้แก่การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดในแปลงปลูกหรือพื้นที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอ  วิธีการที่ใช้ในการติดตามการเกิดโรคหรือแพร่ระบาดโรค  วิธีการหนึ่งคือการประเมินระดับความรุนแรงของโรคในแปลงปลูก  ซึ่งปัจจุบันการประเมินระดับความรุนแรงของโรคที่ปฏิบัติอยู่ใช้วิธีการประเมินด้วยสายตาโดยทำการเปรียบเทียบระดับอาการของโรคที่เห็นกับภาพระดับความรุนแรงของโรคในระยะการเจริญเติบโตต่างๆที่จัดทำขึ้น  ซึ่งการประเมินด้วยสายตานั้นมีข้อด้อยต่างๆ เช่น  ระดับอาการที่เห็นด้วยสายตานั้นจะไม่สามารถบอกค่าได้ละเอียดและแม่นยำ  ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ค่าที่อ่านได้ในแต่ละครั้งของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน เป็นต้น อุปกรณ์เก็บภาพอาการของโรค การตัดส่วนภาพด้วย darkness luminance การตัดส่วนภาพด้วย brightness luminance

Read more

กับดักแมลงด้วยแสงไฟไร้สาย โดย ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช

กับดักแมลงด้วยแสงไฟไร้สาย ช่วยลดการใช้สารเคมี สามารถเคลื่อนย้ายได้ ราคาถูก ติดต่อได้ที่ ภาควิชาโรคพืช โทร.0-2579-0113 ต่อ 1296
ผลงานวิจัย โดย ดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more