รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 (รางวัลชมเชย)

  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน : ลำดับไมโครตอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodongigas) และความ สัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลาในอันดับซิลูริฟอร์ม รศ.ดร.อำนวย จรด้วง และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ >> รายละเอียด

Read more

รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551

  รางวัล INVENTOR AWARD ในงานนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” และ “วันนักประดิษฐ์นานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร (รางวัลระดับดีเด่น) จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผลงาน ลำดับไมโครตอนเดรียดีเอ็นเอทั้งหมดของปลาบึก (Pangasianodon gigas)

Read more