หุ่นยนต์อารักขาพืช

สอบถามได้ที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0–2797–0999 ต่อ 1524

Read more