สัมภาษณ์อาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ เจ้าของผลงานชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงประหยัดพลังงาน

ผลงานวิจัยที่น่าสนใจและได้รับรางวัลต่างๆมากมายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลงานชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงประหยัดพลังงาน ของอาจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more