ฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ สำหรับภารกิจฝนหลวง และการบินเกษตร

ฝูงบินอากาศยานไร้คนขับ สำหรับภารกิจฝนหลวง และการบินเกษตร เป็นอากาศยานที่ได้รับการพัฒนา ขึ้นเพื่อติดตามความสมบูรณ์ของพืชสามารถสำรวจพื้นที่การเพาะปลูก โดยมีความละเอียดของภาพถ่ายสูงกว่าการสำรวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยให้เกษตรกรสามารถติดตามพื้นที่เพาะปลูกได้ละเอียดมากกว่าที่เคย และระบุความต้องการของต้นพืชในแต่ละส่วนพร้อมตำแหน่งพิกัดอย่างแม่นยำทำให้พืชได้รับสารเคมีอย่างพอดี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตร ตามแนวทางการทำเกษตรอิจฉริยะ หรือ Smart Farming สอบถามได้ที่ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1703-4

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ” ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์จะจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการ “การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV)” ประจำปี 2560  ในการนี้ วช. จึงขอเชิญหน่วยงาน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนกิจกรรมฯในโครงการดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29

Read more

อากาศยานขึ้นลงแนวดิ่ง โดย อาจารย์ไชยวัฒน์ กล่ำพล

อากาศยานขึ้นลงแนวดิ่ง ช่วยในการสำรวจการเติบโตของพืช โดยถ่ายภาพทางอากาศ ควบคุมความสูงและรักษาเสถียรภาพอัตโนมัติ สามารถส่งภาพแบบ Real time ติดต่อสอบถามได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-2942-8555 ผลงานวิจัย อาจารย์ไชยวัฒน์ กล่ำพล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more