แนวทางใหม่ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก : นำก๊าซ CO2ไปผลิตเป็นอัลกอฮอลล์

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้แนวคิดในการลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการนำมาเปลี่ยนให้เป็นสารเคมีพื้นฐานอื่นที่ไม่ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นแนวทางที่กำลังได้รับสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แล้ว สารเคมีพื้นฐานที่ผลิตได้ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานทดแทนอีกด้วย

Read more