พรมอัพไซเคิลจากขยะพลาสติก

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8960 ต่อ 305

Read more

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากเศษวัสดุและระบบรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมอัพไซเคิล

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ID Line: 0898922283 E-mail: Singhman@ku.th

Read more

ผศ.ดร.รัตรนาวรรณ มั่งคั่ง คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล “ Best Paper Award” Eco Design ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

  ผศ.ดร.รัตรนาวรรณ มั่งคั่ง คณะสิ่งแวดล้อม ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัล  “ Best Paper Award” Eco Design ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับผลงาน เป็นการนำเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับระบบรับรองและฉลากอัพไซเคิลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของไทยสู่สากล ที่เป็นการริเริ่มและพัฒนาเป็นครั้งแรกในโลก โดย สส.

Read more