นมมะพร้าวอัดเม็ด

ผศ.ดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผสมสมุนไพร

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผสมสมุนไพร ผลิตจากมูลสัตว์ปีก ผ่านการหมักที่ไม่ผสมของดิน ลดปัญหาความเป็นกรด-ด่างในดิน เพิ่มอินทรีย์วัตถุและช่องว่างอากาศให้แก่ดิน ทำให้ดินเก็บกักธาตุอาหารและน้ำได้มากขึ้น เพิ่มความแข็งแรงของระบบรากและต้นพืช ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ประหยัดต้นทุนการผลิต ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ ผู้บริโภค สอบถามได้ที่ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 09-1779-9971

Read more

เชื้อเพลิงพลังงานอัดเม็ด โดย รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ

เชื้อเพลิงพลังงานอัดเม็ด ช่วยให้พลังงานเผาไหม้สูง ขี้เถ้าน้อย ทดแทนพลังงานปิโตเลียม สะดวกและง่ายต่อการขนส่ง ติดต่อได้ที่ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-0173 ผลงานวิจัย: อาจารย์ ปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช ภาควิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more