เทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยน้ำจืด

น.ส.อัญชนา ท่านเจริญ และคณะ
ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
โทร. 0-2942-8350 E-mail: agrant@ku.ac.th

Read more

เทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้อยน้ำจืด

ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เทคนิคการเพาะเลี้ยงหิ่งห้องน้ำจืด

ผศ.ดร.อัญชนา ท่านเจริญ และ รศ.ดร.วิบูลย์ จงรัตนเมธีกุล
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ปาริฉัตร ลักษณะวิมล สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
E-mail : agrant@ku.ac.th

Read more