นวัตกรรมการสร้างอวัยวะเทียมและกระดูกเทียมด้วยวิศวกรรมย้อนรอย โดย อาจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด

นวัตกรรมการสร้างอวัยวะเทียมและกระดูกเทียมด้วยวิศวกรรมย้อนรอยและแม่พิมพ์แบบรวดเร็ว ช่วยสร้างอวัยวะเทียมและกระดูกเทียมได้ในราคาที่ถูก สามารถนำไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนทางแพทย์ และสามารถสร้างอวัยะเทียมที่มีขนาดและรูปร่างตามผู้ป่วยแต่ละคนได้ ติดต่อสอบถาม อาจารย์ ดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-6374-7111

Read more