การพัฒนาระบบปรับอากาศประหยัดพลังงานโดยเสาเข็มพลังงานและเครื่องผลิตปุ๋ยหมักแบบเร่งอุณหภูมิ

รศ.ดร.อภินิติ โชติ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-797-0999 E-mail: apiniti.j@ku.ac.th

Read more

ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ

หน่วยงาน : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2554 ผลงาน : เครื่องมือวัดหน่วยแรงของน้ำในช่องว่างดิน การวัดศักย์แรงดูดในดินและการทดสอบที่เกี่ยวข้อง และ ระบบเตือนภัยดินถล่มและการพัฒนาเกณฑ์การเตือนภัยดินถล่ม และแนวทางการปรับปรุงเสถียรภาพของลาด จัดโดย : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระราชูปถัมภ์

Read more