ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการปรับปรุงพันธ์ุพืชและการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงพันธุ์พืชและการประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 6” ณ ห้องประชุม C202 และ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง มก. โดยมีนางสาวจันทร์วิภา รัตนอานันต์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Read more